Currently TXing
Time (Europe/London) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
System-Load CPU-Usage Uptime Idle
2 %
5%
146 days, 13 hrs, 47 mins, 3 s 140 days, 31 mins, 9 s
Disk use
Filesystem Mount Use Free Used Total
/dev/vda1 /
38%
14.71 GB 8.82 GB 24.56 GB
Connected YSFGateways
Reporting Time (Europe/London) Callsign
2024-02-29 15:44:35XLX2Ø1
Last Heard List
Time (Europe/London) Callsign Target Gateway Dur (s)
2024-02-29 14:31:05OZ1JKUALL XLX2Ø1 5
2024-02-29 14:29:03GØLFFALL XLX2Ø1 1
Todays Heard List
Time (Europe/London) Callsign Target Gateway Dur (s)
2024-02-29 14:31:05OZ1JKUALL XLX2Ø1 5
2024-02-29 14:29:03GØLFFALL XLX2Ø1 1
Alltime Heard List
Time (Europe/London) Callsign Target Gateway
2024-02-29 14:31:05OZ1JKUALL XLX2Ø1
2024-02-29 14:29:03GØLFFALL XLX2Ø1
2024-02-27 22:51:49ØALL XLX2Ø1
2024-02-27 13:32:47GW1SXTALL XLX2Ø1
2024-02-24 18:46:27NQ1JALL NQ1J
2024-02-24 11:27:32JQ3AALALL XLX2Ø1
2024-02-23 17:31:34IZ5OQMALL XLX2Ø1
2024-02-19 21:34:44M6XDNALL XLX2Ø1
2024-02-16 16:11:56GØMJTALL GØMJT
2024-02-16 16:07:322EØEXVALL 2EØEXV
2024-02-14 12:37:57DL4IKALL XLX2Ø1
2024-02-12 20:33:05ON8DCALL XLX2Ø1
2024-02-12 15:16:31G1HLPALL G1HLP
2024-02-11 12:36:45GD8BUEALL XLX2Ø1
2024-02-10 18:39:23KAØEDDALL XLX2Ø1
2024-02-10 17:52:13M1EJXALL XLX2Ø1
2024-02-10 17:24:279Y4NGALL XLX2Ø1
2024-02-06 21:27:08OZ1DGQALL XLX2Ø1
2024-02-06 09:40:13G1ZGZALL XLX2Ø1
2024-02-05 15:26:44G7UFIALL XLX2Ø1
2024-02-04 17:50:04MW3VJNALL XLX2Ø1
2024-02-03 15:09:20MØJHBALL XLX2Ø1
2024-02-01 11:21:58GØBIAALL XLX2Ø1
2024-01-31 23:13:55GI8YYMALL GI8YYM
2024-01-31 23:00:45G4XTZALL XLX2Ø1
2024-01-31 20:49:07PAØHVHALL XLX2Ø1
2024-01-31 16:07:28G4NHOALL XLX2Ø1
2024-01-30 20:31:00IW6OMMALL XLX2Ø1
2024-01-30 16:37:14N9AIMALL XLX2Ø1
2024-01-30 16:31:59VE1DCALL XLX2Ø1
2024-01-30 16:22:53VE3IUALL XLX2Ø1
2024-01-30 11:17:10VK2HRALL XLX2Ø1
2024-01-30 11:01:53VK2JHGALL XLX2Ø1
2024-01-30 11:01:21ON8NTALL XLX2Ø1
2024-01-30 10:57:02VK2AMFALL XLX2Ø1
2024-01-30 10:55:46VK1MDPALL XLX2Ø1
2024-01-29 12:52:10F5TTBALL XLX2Ø1
2024-01-28 20:09:28M6NYYALL XLX2Ø1
2024-01-27 10:04:082EØOURALL XLX2Ø1
2024-01-26 15:12:54PE1NIBALL XLX2Ø1
2024-01-24 09:33:42VK2MFWALL XLX2Ø1
2024-01-20 15:55:01G6UQCALL XLX2Ø1
2024-01-19 20:02:30GØSBNALL XLX2Ø1
2024-01-16 03:01:12KK7OSJALL XLX2Ø1
2024-01-09 14:21:40PP8CPALL XLX2Ø1
2024-01-08 17:09:44M1NERALL XLX2Ø1
2024-01-08 11:16:27DG7BSTALL XLX2Ø1
2024-01-07 12:20:40G6MJQALL XLX2Ø1
2024-01-04 10:39:58M7BHPALL XLX2Ø1
2024-01-04 08:30:08MØCAGALL MØCAG
2024-01-03 14:29:21VK4DGMALL XLX2Ø1
2024-01-03 13:39:02MM7CANALL XLX2Ø1
2024-01-03 07:46:25W3DDSALL XLX2Ø1
2024-01-01 08:06:079M2MYALL XLX2Ø1
2024-01-01 02:58:01MØDGZALL XLX2Ø1
YSFReflector-Dashboard V 20210331-2 (GitID unknown) | Last Reload 2024-02-29, 15:46:01 (Europe/London) | get your own at: https://github.com/dg9vh/YSFReflector-Dashboard