Currently TXing
Time (Europe/London) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
System-Load CPU-Usage Uptime Idle
12 %
2%
14 days, 14 hrs, 15 mins, 16 s 14 days, 4 hrs, 38 mins, 8 s
Disk use
Filesystem Mount Use Free Used Total
/dev/vda1 /
40%
14.35 GB 9.19 GB 24.58 GB
Connected YSFGateways
Reporting Time (Europe/London) Callsign
2021-12-02 16:14:17XLX2Ø1
2021-12-02 16:14:17N3CNC
Last Heard List
Time (Europe/London) Callsign Target Gateway Dur (s)
Todays Heard List
Time (Europe/London) Callsign Target Gateway Dur (s)
Alltime Heard List
Time (Europe/London) Callsign Target Gateway
2021-12-01 23:28:11M7BHPALL XLX2Ø1
2021-12-01 23:28:03MØXSIALL XLX2Ø1
2021-12-01 19:15:32M6FWV-1ØØDALL M6FWV
2021-12-01 14:55:04G4XTZALL XLX2Ø1
2021-12-01 13:34:102IØMARALL XLX2Ø1
2021-12-01 08:18:32G7UFIALL XLX2Ø1
2021-11-30 17:01:52OZ1ACHALL XLX2Ø1
2021-11-30 14:00:13ON3JDMALL XLX2Ø1
2021-11-28 17:59:03G7NEHALL XLX2Ø1
2021-11-27 10:34:452EØHOQALL XLX2Ø1
2021-11-25 20:37:29KK4FKHALL XLX2Ø1
2021-11-23 11:39:30ØALL XLX2Ø1
2021-11-22 19:28:46GD8BUEALL XLX2Ø1
2021-11-22 16:42:44EA3EREALL EA3ERE
2021-11-22 15:36:14M6XDNALL XLX2Ø1
2021-11-19 17:56:49W1VMALL XLX2Ø1
2021-11-19 15:54:47IK2WBKALL XLX2Ø1
2021-11-18 17:59:09CT2ITFALL XLX2Ø1
2021-11-18 09:14:35M7JSKALL XLX2Ø1
2021-11-09 12:33:19G6ZMUALL XLX2Ø1
2021-11-08 21:41:54ZL1BOBALL XLX2Ø1
2021-11-08 14:32:54JA6EDJALL XLX2Ø1
2021-11-08 14:29:54JR1FVKALL XLX2Ø1
2021-11-06 22:24:10M6RGSALL M6RGS
2021-11-06 21:51:12M7BWHALL XLX2Ø1
2021-11-06 15:51:59JA1RTSALL XLX2Ø1
2021-11-04 19:39:45N6WHVALL N6WHV
2021-11-04 11:57:34G1JHBALL XLX2Ø1
2021-11-03 19:54:08EA2EDFALL XLX2Ø1
2021-11-02 18:49:08M6LCKALL M6LCK
2021-11-02 17:08:51G4NHOALL XLX2Ø1
2021-10-31 19:50:48SA6EALALL SA6EAL
2021-10-29 15:56:35W7OSLALL XLX2Ø1
2021-10-29 05:03:55KD9RWOALL XLX2Ø1
2021-10-28 20:12:19GI8MOVALL XLX2Ø1
2021-10-28 17:38:05MI7DPMALL XLX2Ø1
2021-10-27 18:55:16G1HLPALL G1HLP
2021-10-27 02:34:25N9NJSALL XLX2Ø1
2021-10-26 02:36:55M1AEGALL XLX2Ø1
2021-10-26 00:00:35M6FWVALL XLX2Ø1
2021-10-24 13:16:29GM6PERALL GM6PER
2021-10-23 18:27:29LX2WPALL LXØMVL
2021-10-20 20:54:39GØTVJALL GØTVJ
2021-10-19 13:41:30GMØCSNALL XLX2Ø1
2021-10-17 12:47:17EA4HOXALL EA4HOX
2021-10-16 00:52:16XE1YHPALL XLX2Ø1
2021-10-15 12:50:02ZL3LMALL XLX2Ø1
2021-10-15 11:47:27GØPFHALL XLX2Ø1
2021-10-14 12:26:55M7DPDALL XLX2Ø1
2021-10-13 19:46:00G8KOMALL XLX2Ø1
2021-10-12 18:23:06VK4DGMALL XLX2Ø1
2021-10-12 16:47:16CS5GVAALL XLX2Ø1
2021-10-12 11:25:02M3DAFALL XLX2Ø1
2021-10-10 18:38:29M7DTPALL XLX2Ø1
2021-10-05 19:13:25G4FXEALL G4FXE
2021-10-05 01:12:50KI8DALL XLX2Ø1
2021-10-03 13:47:22F5USVALL XLX2Ø1
2021-10-03 00:05:51DY7NNKALL XLX2Ø1
2021-10-02 14:54:11MM7BXLALL MM7BXL
2021-10-02 13:46:50LU4AULALL XLX2Ø1
2021-10-02 11:45:28GM4HYRALL XLX2Ø1
2021-10-02 01:03:57VK3FDALL XLX2Ø1
2021-09-28 18:44:52KA9KBGALL XLX2Ø1
2021-09-26 22:05:13GMØWURALL XLX2Ø1
2021-09-25 20:35:13MØDGZALL XLX2Ø1
2021-09-25 14:44:12PU1JKIALL XLX2Ø1
2021-09-25 13:39:26K4ZXXALL XLX2Ø1
YSFReflector-Dashboard V 20210331-2 (GitID unknown) | Last Reload 2021-12-02, 16:15:30 (Europe/London) | get your own at: https://github.com/dg9vh/YSFReflector-Dashboard