Currently TXing
Time (Europe/London) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
System-Load CPU-Usage Uptime Idle
21 %
4.5%
91 days, 3 hrs, 32 mins, 50 s 86 days, 7 hrs, 30 mins, 37 s
Disk use
Filesystem Mount Use Free Used Total
/dev/vda1 /
48%
12.32 GB 11.21 GB 24.56 GB
Connected YSFGateways
Reporting Time (Europe/London) Callsign
2023-10-04 01:22:04XLX2Ø1
Last Heard List
Time (Europe/London) Callsign Target Gateway Dur (s)
Todays Heard List
Time (Europe/London) Callsign Target Gateway Dur (s)
Alltime Heard List
Time (Europe/London) Callsign Target Gateway
2023-10-03 12:01:05VK2HRALL XLX2Ø1
2023-10-03 12:00:37VK2JHGALL XLX2Ø1
2023-10-03 11:57:45GØMJTALL XLX2Ø1
2023-10-03 11:54:37ON8NTALL XLX2Ø1
2023-10-03 11:48:25VK2AMFALL XLX2Ø1
2023-10-02 07:05:07M7BHPALL XLX2Ø1
2023-09-30 15:11:50M6GVSALL XLX2Ø1
2023-09-28 12:32:452EØCPXALL XLX2Ø1
2023-09-28 04:46:12ØALL XLX2Ø1
2023-09-28 00:24:13IZ8WHT-FT5ALL IR8UDF
2023-09-27 19:33:16GØTMHALL XLX2Ø1
2023-09-26 16:02:12IV3GVGALL XLX2Ø1
2023-09-25 21:13:46N1TLHALL N1TLH
2023-09-25 20:25:302EØBRQALL 2EØBRQ
2023-09-20 19:20:31ON4MGVALL ONØHSB
2023-09-18 14:42:32G1INUALL XLX2Ø1
2023-09-14 20:09:28G1ZGZALL XLX2Ø1
2023-09-09 12:07:00VK4PXALL XLX2Ø1
2023-09-08 14:57:12MØOPGALL XLX2Ø1
2023-09-04 21:30:04M3HPZALL XLX2Ø1
2023-09-04 11:09:332EØSIGALL 2EØSIG
2023-09-01 10:19:40M6XDNALL XLX2Ø1
2023-08-31 22:40:31GD8BUEALL XLX2Ø1
2023-08-30 13:28:50GMØCSNALL XLX2Ø1
2023-08-28 06:34:57GØJIWALL GØJIW
2023-08-25 21:37:29GØTVJALL XLX2Ø1
2023-08-23 22:28:53MØNMCALL XLX2Ø1
2023-08-22 22:34:24G1OFLALL XLX2Ø1
2023-08-19 16:45:56HS5OBCALL XLX2Ø1
2023-08-19 13:29:55M7SUXALL XLX2Ø1
2023-08-17 04:46:04G7MLCALL XLX2Ø1
2023-08-11 10:18:51ON4ARVALL XLX2Ø1
2023-08-10 06:56:37VK4DGMALL XLX2Ø1
2023-08-06 13:55:21G1AGTALL XLX2Ø1
YSFReflector-Dashboard V 20210331-2 (GitID unknown) | Last Reload 2023-10-04, 01:24:01 (Europe/London) | get your own at: https://github.com/dg9vh/YSFReflector-Dashboard