Currently TXing
Time (Europe/London) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
System-Load CPU-Usage Uptime Idle
13 %
3%
64 days, 6 hrs, 37 mins, 51 s 62 days, 10 hrs, 53 mins, 57 s
Disk use
Filesystem Mount Use Free Used Total
/dev/vda1 /
40%
14.34 GB 9.2 GB 24.58 GB
Connected YSFGateways
Reporting Time (Europe/London) Callsign
2022-01-21 08:37:42XLX2Ø1
2022-01-21 08:37:42N3CNC
2022-01-21 08:37:42M7VMB
Last Heard List
Time (Europe/London) Callsign Target Gateway Dur (s)
Todays Heard List
Time (Europe/London) Callsign Target Gateway Dur (s)
Alltime Heard List
Time (Europe/London) Callsign Target Gateway
2022-01-20 17:41:54DL8VGALL DL8VG
2022-01-19 17:03:44MØDCOALL XLX2Ø1
2022-01-18 13:45:06MW6HDVALL XLX2Ø1
2022-01-17 17:26:22G4XTZALL XLX2Ø1
2022-01-17 17:24:49G8KOMALL XLX2Ø1
2022-01-17 10:23:56GØLHXHARRYALL GØLHX
2022-01-16 17:00:21M7BHPALL XLX2Ø1
2022-01-16 16:58:24PU1JPXALL XLX2Ø1
2022-01-16 13:01:06GD8BUEALL XLX2Ø1
2022-01-14 14:45:27GØFSDALL XLX2Ø1
2022-01-13 13:09:52ON4ARVALL XLX2Ø1
2022-01-12 16:38:56M7VMBALL M7VMB
2022-01-11 13:11:55ØALL XLX2Ø1
2022-01-10 17:13:20M6LSJALL XLX2Ø1
2022-01-10 16:34:38M6LCKALL XLX2Ø1
2022-01-09 21:58:13MØFXBALL XLX2Ø1
2022-01-09 14:43:00ON4CKTALL XLX2Ø1
2022-01-09 12:08:28LX2WPALL LXØMVL
2022-01-08 12:23:50G4PEFALL G4PEF
2022-01-07 17:08:052IØMARALL XLX2Ø1
2022-01-07 13:16:05G4GUNALL G4GUN
2022-01-06 20:55:21GØTVJALL GØTVJ
2022-01-06 20:15:13M6LLNALL XLX2Ø1
2022-01-06 13:53:43G4NHOALL XLX2Ø1
2022-01-05 15:10:20MØLJLALL XLX2Ø1
2022-01-05 13:26:14K5DCCALL XLX2Ø1
2022-01-04 16:59:17M6XDNALL XLX2Ø1
2022-01-04 16:33:50M6OZRALL XLX2Ø1
2022-01-04 13:29:10M6KCIALL XLX2Ø1
2022-01-01 11:58:52PU2SGZALL XLX2Ø1
2021-12-31 19:34:05MØXSIALL XLX2Ø1
2021-12-31 19:33:42WB7ATAALL WB7ATA
2021-12-29 16:59:00GMØCSNALL XLX2Ø1
2021-12-29 16:20:22DC3AMALL DBØANT
2021-12-28 20:21:14GØMJTALL XLX2Ø1
2021-12-24 07:19:46VK3METALL XLX2Ø1
2021-12-23 11:13:48MW6MUNALL XLX2Ø1
2021-12-22 14:41:53F5OREALL XLX2Ø1
2021-12-21 13:56:25M7TUDALL XLX2Ø1
2021-12-21 08:46:47JA2SYJALL XLX2Ø1
2021-12-20 18:46:49MØIESALL XLX2Ø1
2021-12-19 13:13:21M5JSW ALL M5JSW
2021-12-18 21:36:04G7AFTALL G7AFT
2021-12-16 08:18:54MM7BXLALL MM7BXL
2021-12-13 02:08:43KD8IDKALL XLX2Ø1
2021-12-12 22:53:12GW4PAFALL XLX2Ø1
2021-12-09 20:34:17ON3JDMALL XLX2Ø1
2021-12-09 11:32:022EØBMAALL XLX2Ø1
2021-12-07 17:55:12GØTYSALL XLX2Ø1
2021-12-07 17:53:34GØBQBALL XLX2Ø1
2021-12-07 10:46:38VK2AMFALL XLX2Ø1
2021-12-07 10:46:14VK2HRALL XLX2Ø1
2021-12-07 10:40:59VK2METALL XLX2Ø1
2021-12-07 10:38:59VK2JHGALL XLX2Ø1
2021-12-07 10:37:51VK1MDPALL XLX2Ø1
2021-12-07 09:41:50VK2HAO IAALL VK2HAO
2021-12-06 13:31:57EC7AKYALL EC7AKY
2021-12-05 04:30:35N9NJSALL XLX2Ø1
2021-12-04 21:05:31KD9QLIALL XLX2Ø1
2021-12-04 13:39:54GØFHM/JAYALL GB3GS
2021-12-03 12:02:18DK6LVALL XLX2Ø1
2021-12-01 19:15:32M6FWV-1ØØDALL M6FWV
2021-12-01 08:18:32G7UFIALL XLX2Ø1
2021-11-30 17:01:52OZ1ACHALL XLX2Ø1
2021-11-28 17:59:03G7NEHALL XLX2Ø1
2021-11-27 10:34:452EØHOQALL XLX2Ø1
2021-11-25 20:37:29KK4FKHALL XLX2Ø1
2021-11-22 16:42:44EA3EREALL EA3ERE
YSFReflector-Dashboard V 20210331-2 (GitID unknown) | Last Reload 2022-01-21, 08:38:06 (Europe/London) | get your own at: https://github.com/dg9vh/YSFReflector-Dashboard